Thông tin tuyển dụng

Các vị trí Mã tuyển dụng Điạ điểm Hạn nộp hồ sơ
Cán bộ kỹ thuật[02] 56177 Hà Nội 10/11/2014
[FPT IS BANK]_Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ[02] 55885 Hà Nội 30/10/2014
[FPT IS BANK]_Trưởng nhóm lập trình[01] 55883 Hà Nội 30/10/2014
[FPT IS BANK]_Test Leader[01] 55879 Hà Nội 30/10/2014
[FPT IS BANK]_Tester[06] 55877 Hà Nội 30/10/2014
[FPT IS BANK]_Lập trình viên[06] 55875 Hà Nội 30/10/2014
[FPT IS G]_Kỹ sư cầu nối[01] 55868 Hà Nội 30/10/2014
[FPT IS G]_Kỹ sư hệ thống SAP[01] 55671 Hà Nội 30/10/2014
[FPT IS BANK]_Kiểm thử phần mềm[02] 55049 Hà Nội 30/10/2014
[FPT IS BANK]_Lập trình viên (Senior)[02] 55048 Hà Nội 30/10/2014
[FPT IS BANK]_CB Phân tích Nghiệp vụ[02] 55047 Hà Nội 30/10/2014
[FPT IS SRV]_CB Kỹ thuật ATM [01] 55991 Khánh Hòa 15/10/2014
PQA- kiểm soát chất lượng dự án[01] 53941 Hà Nội 15/10/2014
Lễ tân[01] 43423 Hà Nội 15/10/2014
[FPT IS FSC]_NV IT Helpdesk[01] 55748 Hà Nội 30/09/2014
Phân tích nghiệp vụ và Test[02] 55698 Hà Nội 30/09/2014
Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu[01] 55697 Hà Nội 30/09/2014
Phân tích thiết kế ứng dụng.NET[04] 55696 Hà Nội 30/09/2014
[FPT IS G]_Chuyên gia hệ thống IT[1] 53036 Hà Nội 30/09/2014
Lập trình viên .NET[03] 55388 Hà Nội 15/09/2014
Trang