Thông tin tuyển dụng

Các vị trí Mã tuyển dụng Điạ điểm Hạn nộp hồ sơ
[FPT IS]_Cán bộ hỗ trợ kinh doanh[02] 57260 Hà Nội 30/03/2015
[FPT IS G]_SVTT Công Nghệ (Y/C Tiếng Anh)[10] 57111 Hà Nội 15/03/2015
[FPT IS Bank]_Lập trình Java[05] 57118 Hà Nội 28/02/2015
[FPT IS Bank]_SVTT Tester[10] 57116 Hà Nội 28/02/2015
[FIS FTU] Tuyển Lập tình viên JAVA LEAD[05] 57108 Hà Nội 28/02/2015
[FPT IS Bank]_SVTT Công Nghệ[10] 57114 Hà Nội 17/02/2015
QA Bảo mật thông tin[02] 57095 Hà Nội 15/02/2015
Country Manager[01] 56667 20/01/2015
Lễ tân[02] 43423 Hà Nội 20/01/2015
[FIS Bank]_Cán Bộ Tư Vấn_[01][01] 56896 Hà Nội 15/01/2015
[FIS Bank]_Cán Bộ Hỗ Trợ Kinh Doanh_[02][02] 56894 Hà Nội 15/01/2015
[FIS Bank]_Thư Ký Dự Án_[01][01] 56891 Hà Nội 15/01/2015
[FIS Bank]_Trưởng nhóm Phân Tích Nghiệp Vụ_[02][02] 56890 Hà Nội 15/01/2015
[FIS Bank]_Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ_[04][04] 56889 Hà Nội 15/01/2015
[FIS Bank]_Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính_[01][01] 56888 Hà Nội 15/01/2015
[FIS Bank]_Junior BA_[05][05] 56887 Hà Nội 15/01/2015
Lập trình viên Java ( Senior)[01] 48069 Hà Nội 15/01/2015
FIS G_Chuyên Viên Marketing (onsite)[01] 56817 Nước ngoài_CampuChia 31/12/2014
[FPT IS G]_Tuyển dụng Tester[02] 56496 Hà Nội 31/12/2014
[FPT IS G]_Java Dev[05] 56492 Hà Nội 31/12/2014
Trang